بلاگ

گرفتن وکیل یک دغدغه مهم در ایران

گرفتن وکیل یک دغدغه مهم در ایران

امروزه شرایط خاص زندگی ما و پیچیدگی های ارتباط های جمعی باعث شده تا عامه مردم درگیر مسائل مختلف حقوقی شوند و مراجعه به یک وکیل پایه یک دادگستری به عنوان یک راه برای احقاق حقوق و یا جلوگیری از تضییع حقوق مد نظر آنها…

لایحه دفاعیه دررابطه با تحویل دو عدد پلاتین

لایحه دفاعیه دررابطه با تحویل دو عدد پلاتین ریاست محترم شعبه………….دادگاه عمومی (حقوقی)……………… با احترام به استحضار می رساند که اینجانب………..وکیل خواهان آقای ……………. فرزند…………….به طرفیت خواندگان آقای………………….فرزند………………..به طرفیت خوانده بیمارستان……………………یه دعوای خواسته تحویل دو عدد پلاتین را مطرح نموده ام دلایل اینجانب به شرح…

لایحه  دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه

لایحه دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه

لایحه دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه ریاست محترم شعبه……………..دادگاه عمومی(حقوقی)………… با احترام به استحضار می رساند که اینجانب ………..فرزند……..وکیل خواهان خانم و ٖقای………… فرزند……………… همراه فرزندانش ۱-……………..۲-……………..۳-………………که پرونده کلاسه………………….به طرفیت خوانده سازمان ثبت احوال …………………….دعوای به خواسته تصحیح شناسنامه طرح نموده ام ، دلایل…

لایحه دفاعیه در پرونده طلاق

لایحه دفاعیه در پرونده طلاق

لایحه دفاعیه در پرونده طلاق قضات محترم ومعظم دادگاه تجدید نظر استان………… بااحترام به عرض می رسانم حکم صادره از شعبه ………………………….دادگاه حقوقی برخلاف موازین شرعی وقانونی اصدار یافته وموارد آن به شرح ذیل می باشد: ۱-اینجانب درهیچ یک از جلسات رسیدگی حضور نداشته ام…

ابطال اسناد مالکیت بدون حکم دادگاه

ابطال اسناد مالکیت بدون حکم دادگاه

ابطال اسناد مالکیت بدون حکم دادگاه در چه مواردی ابطال اسناد مالکیت احتیاج حکم دادگاه ندارد؟ پاسخ : با همه اعتباری که برای ثبت ملک و سند مالکیت وجود دارد وحقاً هم باید وجود داشته باشد،در عمل دیده شده که گاهی ثبت ملک بدون رعایت…

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند ریاست محترم شعبه…………..دادگاه عمومی(حقوقی)………………… بااحترام اینجانب……………وکیل خواهان آقای………………….درپرونده کلاسه……………………آن دادگاه موضوع دعوای پلاک ثبتی شماره………………..به طرفیت آقای ……………….طرح دعوای الزام مالکان به…

پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش ها و پاسخ هی حقوقی و کیفری و ثبتی پرسش و پاسخ حقوقی سوال: بایکی از دوستانم شریکی مغازه زدیم درابتدامقداری پول بهم داد وگفت بقیه سهمم را چند ماه دیگرمیدهم ومن باقی سهمش را رفتم قرض کردم تاچندماه دیگر بهم پس بده بعدازچندروز…

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت انتقال به غیر

لایحه دفاعیه وکیل در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت انتقال به غیر ریاست محترم شعبه……………دادگاه عمومی(حقوقی)……………. بااحترام اینجانب………….وکیل خوانده آقای………….. درپرونده کلاسه………………….موضوع دعوی خواهان آقای…………….مالک مغازه استیجاری موکل اینجانب به خواسته تخلیه مورد اجاره به علت انتقال به غیر از طرف خواهان که مورد…

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت انتقال به غیر عین مستاجره ریاست محترم شعبه…………. دادگاه عمومی (حقوقی)……………. احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ………….مطرح رسیدگی درآن شعبه محترم به استحضار حضرتعالی میرسانند: موکل اینجانب آقای ………………… مدت………….سال است که مغازه ای را به…