لایحه دفاعیه دررابطه با تحویل دو عدد پلاتین

لایحه دفاعیه دررابطه با تحویل دو عدد پلاتین

ریاست محترم شعبه………….دادگاه عمومی (حقوقی)………………
با احترام به استحضار می رساند که اینجانب………..وکیل خواهان آقای ……………. فرزند…………….به طرفیت خواندگان آقای………………….فرزند………………..به طرفیت خوانده بیمارستان……………………یه دعوای خواسته تحویل دو عدد پلاتین را مطرح نموده ام دلایل اینجانب به شرح ذیل است و از دادگاه محترم تقاضای محکومیت خوانده مبنی برتحویل دو عدد پلاتین را دارم . ۱-خلاصه ادعای موکل اینجانب آن است که در سال……………..به دنبال حادثه ای به بیمارستان. منتقل شدم و در پای صدمه دیده وی پلاتین تعبیه کردند.وپس از مدتی به بیمارستان…………شهرستان…………..مراجعه و اقدام به بیرون آوردن آنها نمودم ولی دوعدد پلاتین خارج شده از پای وی معلوم نیست که چه شده است . ۲- پلاتین جزو فلزات گرانبهائی است که ارزش آن زیاد می باشد که مطابق فاکتور که موکل اینجانب ارائه و ضمیمه لاحیه دفاعیه می باشد،آن مبلغ ……………..ریال می باشد. ۳-از دادگاه محترم تقاضا دارم برای احراز حقیقت موضوع را کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع نموده تا معلوم شود قیمت آن چقدر می باشد در پایان از محضر دادگاه تقاضای محکومیت و الزام خوانده به تحویل دو عدد پلاتین یا قیمت آن و هزینه دادرسی را خواستارم.

با کمال احترام
نام و نام خانوادگی وکیل……………………
امضاء………………….تاریخ……………..

نوشته شده توسط وکیل متخصص پایه یک دادگستری در موسسه حقوقی تهران مدافع