لایحه  دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه

لایحه دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه

لایحه دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه

ریاست محترم شعبه……………..دادگاه عمومی(حقوقی)…………
با احترام به استحضار می رساند که اینجانب ………..فرزند……..وکیل خواهان خانم و ٖقای………… فرزند……………… همراه فرزندانش ۱-……………..۲-……………..۳-………………که پرونده کلاسه………………….به طرفیت خوانده سازمان ثبت احوال …………………….دعوای به خواسته تصحیح شناسنامه طرح نموده ام ، دلایل خود را جهت اثبات ادعای موکلم به شرح ذیل اعلام می نمائیم:
۱-خلاصه ادعای موکلین اینجانب آن است که اداره ثبت احوال در شناسنامه های ۱-……….۲-………. مشخصات کامل مادر…………… را قید نکرده است. وایشان خواستارم الزام خوانده به درج مشخصات مادر در شناسنامه های فرزندان………………… شده اند .
۲-اینجانب جهت اثبات نسب مدرک رسمی سند ازدواج موقت موکل ام با پدر فرزندان را به دادگاه ارائه می کنم تا ثابت شود که در ثبت احوال اشتباهی در صدور شناسنامه رُخ داده است.
۳-با توجه به اینکه خوانده در صدور ثبت مشخصات کامل مادرو آقای…………..و خانم……….مرتکب اشتباه شده است لذا از دادگاه محترم الزام خوانده به تصحیح شناسنامه خواهان را خواستارم .

با کمال احترام
نام و نام خانوادگی وکیل……………………
امضاء………………….تاریخ……………..

تنظیم شده توسط وکیل پایه یک دادگستری مستقر در موسسه حقوقی تهران مدافع