اجرت المثل | وکیل اجرت المثل

اجرت المثل

اجرت المثل ایام زوجیت زن چیست ؟

بنا به تعریف وکیل امور خانواده موسسه حقوقی یکی از حقوق قانونی زن در قانون و شرع اجرت المثل می باشد که در طول زندگی و بنا به مدت زندگی زناشویی در صورت خواست زن به ایشان تعلق میگیرد در واقع بعضی از مردها بدون دانستن این امر و بنا به اینکه طلاق از حقوق مرد می باشد و بنا به هر دلیل و یا بدون دلیل مرد میتواند درخواست طلاق دهد اقدام نموده ولیکن ابتدا باید تکلیف پرداخت حقوق قانونی زن را مشخص نمایند یکی از حقوق مالی زن همین اجرت المثل زن می باشد .

وظایف و تکالیف زن در زندگی مشترک به دو گونه می باشد

تمکین خاص

تمکین خاص به معنای انجام امور زناشویی و روابط زناشویی با مرد میباشد.

 

تکمین عام

تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایف است که شرع و قانون مشخص نموده است . برای مثال زن شرعا نمیتواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود و یا ادامه تحصیل دهد و کار کند  هر چند در حال حاضر عده ای از زنان با درج اخذ این حقوق از جانب شوهر در عقدنامه بدون اجازه شوهر کار و ادامه تحصیل میدهند.

بنا به گفته وکیل خانواده حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود عملی به غیر از این موارد انجام دهد مستحق اجرت و پولی میباشد که به ان اجرت المثل زن میگویند ، بنا به بخشی از تعریف اجرت المثل که وکیل موسسه حقوقی در فوق اعلام نموده است حتی زن میتواند به فرزند نوزاد خویش شیر ندهد و در مقابل آن تقاضای مبلغ نماید.

مواد قانونی که باعث تعلق اجرت المثل به زن میشود و مبنای قانونی آن میباشد دو ماده  به شرح ذیل میباشد

ماده ۳۶۶ قانون مدنی  ( هر کسبر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفا بریا آن اجرتی بوده یا آ شخصعئتا مهیای آن عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع ( رایگان ) داشته است) همچنین بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ ( چنانچه زوجه کارهای ی را که شرعا بر عهده وی نبوده به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کاره ای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.)

شرایط دریافت اجرت المثل زن چیست

در خصوص قصد تبرع یا همان رایگان انجام دادن کارها ابتدا زن باید ادعا نماید که این اعمال به دستور همسر بوده و قصد تبرعی و یا اناجام رایگان این اعمال را نداشته و برای این انجام این اعمال پولی دریافت ننموده است ولیکن در حال حاضر قصد مطالبه این مبالغ را دارد البته اگر در ضمن عقد و در شروط ضمن عقد برای انام اموری که وظیفه زن نیست مبلغی تعیین شده باشد که به اصطلاح اجرت المسمی گفته میشود دیگر امکان اخذ اجرت المثل نمی باشد.

از دیگر شروطی که وکیل امور خانواده در این خصوص  اعلام نموده است این است که طلاق به درخواست زوجه ( زن) نباشد.

برای تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت باید شوهر تقاضای طلاق نماید و در یک صورت نیز زن نمیتواند اجرت المثل نماید و آن این است که تقاضای طلاق از سوی زوج به دلیل شو معاشرت و اخلاق و همچنین تخلف  زن از وظایف همسری باشد .

در جلسه رسیدگی نحوه دفاع و لایحه تقدیمی به دادگاه تعیین کننده پیروزی زوجه میباشد و لذا اگر از ابتدا دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی به همراه وکیل خانواده و توسط ایشان صورت پذیرد بسیار مناسب تر است گاها در خصوص قصد تبرعی بئدن یا بودن رویه متفاوتی توسط دادگاه اتخاذ شده است که اثبات رایگان بودن یا عدم این موضوع و اینکه بار اثبات با زوج یا زوجه میباشد فرق داشته و مشاوره و اقدام اگر توسط وکیل با تجربه خانواده صورت پذیرد بهتر میباشد.

در صورت درخواست طلاق توافقی آیا اجرت المثل به زن تعلق میگیرد

پاسخ وکیل امور خانواده : با توجه به اینکه در این نوع طلاق توافق طرفین ملاک صدور حکم بوده و چنانچه از نام این نوع طلاق که به طلاق توافقی در نزد افراد معرفی گشته در خصوص نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزندان مشترک و جهیزیه و مهریه توافق زوجین لحاظ میشود و حتی در صورت تعیین هر مبلغ به عنوان اجرت المثل همان مبلغ در حکم ذکر میشود.

چه زمانی میتوان اجرت المثل را دریافت نمود؟ در صورت اختلاف بین زوج و زوج در میزان مبلغ اجرت المثل و عدم پرداخت همانطور که در فوق ذکر شد زمان مطالبه در زمان طلاق آن هم به درخواست زوج و در صورت عدم تخلف زن می باشد البته هم اکنون رویه بسیاری از دادگاهها متفاوت بوده و گاها قبل از صورت بروز اختلاف منجر به طلاق رایدر خصوصپرداخت صادر میشود.  که در این خصوص توسط وکلای متخصص خانوده مجموع تهران مدافع رای اخذ شده است که نشان از اتخاذ رویه متفاوت بوده و ملاک درخواست طلاق از سوی زوج نمی باشد.

شرایط و اساس تعیین اجرت المثل زن توسط کارشناس و دادگاه؟

دادگاه در خصوص تعیین اجرت المثل زن این امر را به کارشناس اجرت المثل و نفقه که در این خصوص تبحر دارد ارجاع میدهد که هزینه این کارشناس توسط خواهان پرداخت میشود و در انتها در صورت تقاضا به خواهان پرداخت میشود و در این خصوص کارشناس با بررسی زندگی مشترک میزان تحصیلات زن و شرایط خانوادگی و تعداد فرزندان مشترک و سن آنها و برای مثال بیماری شوهر و پرستاری و نگهداری از همسر و فرزندان و تربیت آنها و در صورت نگهداری والدین شوهر در خانه توسط زن میزان مبلغ اجرت المثل را کارشناسی مینماید. در تعیین این امر شغل و درامد مرد ملاک نیست .

کدام زن اجرت المثل کمتری دریافت مینماید ؟

معمولا زنی که در خارج منزل کار مینماید اجرت المثل کمتری دریافت مینماید دلیل این امر هم به نظر زمان کمتری است که زن در خانه سپری میکند و درواقع کار کمتری در خانه انجام میدهد البته استثنا هم وجود دارد که در بررسی همه جانبه صورت پذیرفته توسط کارشناس میتواند مشخص شود مثل اینکه زن به دستور زوج که به اعتیاد مبتلا می باشد مشغول به کار میشود و هم زمان به کار بیرون کارهای خانه را انجام داده و حقوق دریافتی از انجام کار را به خانه میاورد و خرج زندگی مشترک مینمایدو عملی که به هیچ عنوان وظیفه زن نبوده و تامین هزینه زندگی مشترک با مرد بوده و حتی در صورت انجام کار در بیرون از منزل کلیه حقوق زن متعلق به خود اوست .

در دادگاه و در جلسه رسیدگی اثبات اینکه انجام امور منزل به دستور زوج بوده و در این خصوص زن قصد تبرع نداشته از جمله دلایل صدور حکم به نفع زوجه میباشد که اثبات این بنا به موارد و رویه خاص بعضیاز محاکم مستلزم بهره گیری از تجربه وکیل امور خانواده میباشد چنانچه قصد مطالبه این بخش از حقوق مالی یا هر کدام از موارد حقوق مالی خویش دارید میتوانید از مشاوره حقوقی رایگان وکلای موسسه حقوقی و مجموعه حقوقی تهران مدافع استفاده نماید.