لایحه دفاعیه دررابطه با تحویل دو عدد پلاتین

لایحه دفاعیه دررابطه با تحویل دو عدد پلاتین ریاست محترم شعبه………….دادگاه عمومی (حقوقی)……………… با احترام به استحضار می رساند که اینجانب………..وکیل خواهان آقای ……………. فرزند…………….به طرفیت خواندگان آقای………………….فرزند………………..به طرفیت خوانده بیمارستان……………………یه دعوای خواسته تحویل دو عدد پلاتین را مطرح نموده ام دلایل اینجانب به شرح…

لایحه  دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه

لایحه دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه

لایحه دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه ریاست محترم شعبه……………..دادگاه عمومی(حقوقی)………… با احترام به استحضار می رساند که اینجانب ………..فرزند……..وکیل خواهان خانم و ٖقای………… فرزند……………… همراه فرزندانش ۱-……………..۲-……………..۳-………………که پرونده کلاسه………………….به طرفیت خوانده سازمان ثبت احوال …………………….دعوای به خواسته تصحیح شناسنامه طرح نموده ام ، دلایل…

لایحه دفاعیه در پرونده طلاق

لایحه دفاعیه در پرونده طلاق

لایحه دفاعیه در پرونده طلاق قضات محترم ومعظم دادگاه تجدید نظر استان………… بااحترام به عرض می رسانم حکم صادره از شعبه ………………………….دادگاه حقوقی برخلاف موازین شرعی وقانونی اصدار یافته وموارد آن به شرح ذیل می باشد: ۱-اینجانب درهیچ یک از جلسات رسیدگی حضور نداشته ام…

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند ریاست محترم شعبه…………..دادگاه عمومی(حقوقی)………………… بااحترام اینجانب……………وکیل خواهان آقای………………….درپرونده کلاسه……………………آن دادگاه موضوع دعوای پلاک ثبتی شماره………………..به طرفیت آقای ……………….طرح دعوای الزام مالکان به…

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت انتقال به غیر

لایحه دفاعیه وکیل در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت انتقال به غیر ریاست محترم شعبه……………دادگاه عمومی(حقوقی)……………. بااحترام اینجانب………….وکیل خوانده آقای………….. درپرونده کلاسه………………….موضوع دعوی خواهان آقای…………….مالک مغازه استیجاری موکل اینجانب به خواسته تخلیه مورد اجاره به علت انتقال به غیر از طرف خواهان که مورد…

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری

لایحه دفاعیه در پرونده تخلیه ملک تجاری به علت انتقال به غیر عین مستاجره ریاست محترم شعبه…………. دادگاه عمومی (حقوقی)……………. احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ………….مطرح رسیدگی درآن شعبه محترم به استحضار حضرتعالی میرسانند: موکل اینجانب آقای ………………… مدت………….سال است که مغازه ای را به…

نمونه لایحه واخواهی چک کیفری و دادنامه صادره ناشی از آن

نمونه لایحه واخواهی چک کیفری و دادنامه صادره ناشی از آن رياست محترم شعبه ……………. دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس تهران با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده كلاسه …………. مطروحه در آن شعبه محترم ، حسب اظهارات موکد موکل موارد…

نمونه اظهارنامه مطالبه مال امانی

نمونه اظهارنامه مطالبه مال امانی بسمه تعالی مخاطب محترم سرکار خانم نیکول کیدمن با سلام با وکالت از جناب آقای برد پیت به استحضار میرساند که بر اساس امانت نامه مورخ 06/01/1394 موکل به جنابعالی یک خودرو 206 صندوق دار به شماره شهربانی 945 س…

طلاق تفاهمی

طلاق تفاهمی

طلاق تفاهمی امروزه یکی از متداول ترین نوع طلاق ها طلاق تفاهمی است که به زبان حقوقی طلاق توافقی نام دارد و در این مدل طلاق طرفین به جهت جدایی و فراق با یکدیگر تفاهم دارند و اقدام به طلاق تفاهمی مینمایند و با مراجعه…

دادخواست الزام به پرداخت خسارت قراردادی

دادخواست الزام به پرداخت خسارت قراردادی ریاست محترم دادگاه با سلام احتراما به وکالت از خواهان آقای محسن اصغری مراتب ذیل را به عرض می رسانم: 1- موکل به موجب مبایعه نامه شماره 14468169 مورخ هشتم دی ماه 1395 دارای کد رهگیری 10711012625053 شش دانگ…